رفع مشکل مکالمه در ساختمان گروه مفتاح رهنورد 

                                                                                                          ساخت تقویت کننده آنتن موبایل